Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika ul. Boczna (prawa strona etap II)

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Boczna

  • Łączna kwota inwestycji: 70 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie:
– ławy betonowej z oporem pod krawężniki (beton C12/15) – 1,82 m3;
– krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nowe) – 28,00 m;
– obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (obrzeża nowe) – 315,00 m;
– ławy betonowej z oporem pod obrzeża (beton C12/15) – 1,00 m3;
– podbudowy betonowej, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C8/10) – 95,60 m2;
– chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa, z regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej) – 481,90 m2;
– właz żeliwny 60 cm x 60 cm, chodnikowy, z montażem – 1 kpl.