Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika w ulicy Prostej (lewa strona od Rynku Michałowskiego)

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Prosta

  • Łączna kwota inwestycji: 68 736,11 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 25.09.2012 r. Wykonano:

-obrzeża betonowe 20×6 na podsypce 68 m

-podbudowy betonowe 170 m2

-nawierzchnia z kostki betonowej o gr., 6 cm 705 m2

-regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych 5 szt.

-regulacja studzienki telefonicznej 1 szt.