Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi ul. Cypriana Kamila Norwida

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Cypriana Kamila Norwida

  • Łączna kwota inwestycji: 128 750,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 892,40 m2 w km od 0+090,42 do km 0+226,75 wraz ze zjazdami 133 m2 z kostki brukowej betonowej, wpusty uliczne i przykanaliki.