Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa drogi w ul. Iglastej

 • Rok inwestycji: 2021 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Iglasta

 • Łączna kwota inwestycji: 889 560,75 zł

Opis inwestycji

Droga – ul. Iglasta: zadanie wykonano, zakres prac obejmował wykonanie:
1) Branża drogowa:

 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
 • wpusty uliczne zwykłe – 3 szt.
 • oczyszczenie warstw bitumicznych (wiążąca) mechanicznie – 1390.34 m2
 • mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowa z kruszywa) emulsją asfaltową – 1390.34 m2
 • mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – warstwa wiążąca pod warstwę ścieralną – 1390.34 m2
 • nawierzchnie z betonu asfaltowego – 1390.34 m2
 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – 102.78 m2
 • krawężniki
 • obrzeża
 • regulacja urządzeń obcych

2) Kanalizacja deszczowa:

 • przewód kanalizacji deszczowej DN300 – 161,10 m – roboty przygotowawcze i ziemne
 • roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 161,10 m
 • studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 7 szt.
 • odwodnienie wykopów
 • przykanaliki wpustów deszczowych DN200 – 8 szt. (40,90 m)
 • roboty montażowe – kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 40,90 m
 • studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem i syfonem typowe – 3 szt.
 • studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem i syfonem krawężnikowym – 5 szt.
 • odwodnienie wykopów
 • przykanaliki wpustów liniowych DN200 – 2 szt. – 10,90 m – roboty przygotowawcze i ziemne
 • roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 10,90 m
 • kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 4 m
 • odwodnienie liniowe; odwodnienie wykopów

3) Kanalizacja sanitarna:

 • przewód kanalizacji sanitarnej DN200 – 161,90 m – roboty przygotowawcze i ziemne
 • roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 161,90 m
 • studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 5 szt.
 • odwodnienie wykopów
 • przykanaliki sanitarne do granicy działek DN160 – 11 szt. dł. 50,80 m
 • roboty przygotowawcze i ziemne
 • montaż konstrukcji powieszeń rurociągów i kanałów – 4 kpl.
 • montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 16 kpl.
 • roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wcisk – 50,80 m
 • odwodnienie wykopów.

Środki na realizacje ww. zadania przekazano Wykonawcy w 2022 roku.