Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Południowa

 • Rok inwestycji: 2019 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Południowa

 • Łączna kwota inwestycji: 363 031,33 zł

Opis inwestycji

Zrealizowano, zakres prac obejmował:

1.Branża drogowa:
– Roboty przygotowawcze i ziemne;
– Ławy betonowe z oporem pod krawężniki – 12,32 m3;
– Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×22 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 189,50 m;
– Obrzeża betonowe o wymiarach 8×25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową – 41,00 m;
– Jezdnia:

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI;
 • mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
 • podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (BETON C8/10);
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 500,25 m2

– Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

 • koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii I-II
 • mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
 • podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (BETON C8/10)
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 47,90 m2

– oznakowanie
– roboty wykończeniowe.

2.Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa):
– Kanały z rur kanalizacyjnych PP, łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm – 24m;
– Rurociągi kanalizacyjne z rur PP kielichowych, o średnicy nominalnej: 400 mm – 15m;
– Rurociągi kanalizacyjne z rur PP kielichowych, o średnicy nominalnej: 630 mm – 100m;
– Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1200 mm – głębokość do 2,5 m – 7 szt.;
– Ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 – głębokość do 2,0 m – 8 szt.;
– Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m, wykonane rurami stalowymi o średnicy nominalnej: 600 mm (gruntach kat. III-IV – 15 m.