Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa Drogi wraz z odwodnieniem ul. Promykowa

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Promykowa

  • Łączna kwota inwestycji: 319 607,41 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (1.281,00 m2) na odcinku ok. 227 m.