Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Polna

  • Łączna kwota inwestycji: 800 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakres prac obejmował:

-budowę kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami betonowymi do cieku wodnego w ul. Polnej – I etap, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi –1955,2 m3
-Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – 106,9 m3
– Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa -330,0 m3
-Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi -1402,8 m3
-Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami – 1402,8 m3
-Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.315 mm –769 m
-Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.zewn.400 mm – 305 m
-Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm -stud. 29 szt.
-Prefabrykowany wylot betonowy szt. -2
-Studnia betonowa dn. 1200 szt. -1
-Studnia betonowa dn. 1800 szt. – 1
-Separator substancji ropopochodnych szt. -1
-Separator substancji ropopochodnych szt. -1