Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ul. Wąska

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wąska

  • Łączna kwota inwestycji: 29 908,48 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. Ustawiono 6 szt. lamp oświetlenia drogowego.