Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy nr drogi 000018C od km 0,00 do km 0,239

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 115 169,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, wybudowano nawierzchnię wraz z odwodnieniem. Zakres prac obejmował:

– roboty przygotowawcze i ziemne

– wykonanie przewodu wodociągowego o długości 237,5 mb.

– wykonanie przewodu kanalizacji deszczowej o długości 258,1 mb. oraz przewód kanalizacji deszczowej o długości 12,0 mb.

– przykanaliki wpustów deszczowych 9 szt. łącznej długości 28,6 mb.

– wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej o długości 262,8 mb.

– wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1383 m2

– wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1383 m2

– wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (szara) kształt „cegła”, o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem 317,60 m2

– ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem 417,50 mb.