Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Karbowska – od przystanku do Zespołu Szkół Rolniczych

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Karbowska

  • Łączna kwota inwestycji: 89 968,78 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie:
– roboty przygotowawcze i pomiarowe;
– korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników, głębokość koryta 19 cm (koryto pod chodnik) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem – 193,00 m2, koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów, głębokość koryta 30 cm, projektowana głębokość 36 cm (koryto pod zjazdy) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem – 36,50 m2, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV – 36,50 m2;
– Warstwa odsączająca z piasku – 36,50 m2;
– Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (stabilizowanej mechanicznie) CNR, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (konstrukcja chodnika nowy) – 193,00 m2,
– Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem z wytwórni C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (konstrukcja pod zjazdy) – 36,50 m2;
– Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowa kształt cegła) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (nawierzchnia zjazdów) – 36,50 m2; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej kształt cegła o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (nawierzchnia chodnika) – 193,00 m2;
– ogrodzenia panelowe;
– oznakowanie poziome;
– krawężniki betonowe na ławie betonowe, obrzeża betonowe;
– regulacja urządzeń obcych.