Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Chodnik ul. Wysoka

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wysoka

  • Łączna kwota inwestycji: 47 398,06 zł

Opis inwestycji

W dniu 30.06.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ul. Wysokiej. Wykonano następujący zakres prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ustawiono ławy pod krawężniki betonowe z oporem 16,21 m3

-wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 270,90 m2

-przebudowano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 347,05 m2

-zamontowano poręcze ochronne z rur 1,50 mb.