Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ul. 15 Lipca

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. 15 lipca

  • Łączna kwota inwestycji: 123 432,58 zł

Opis inwestycji

Przebudowa nawierzchni drogi: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

-korytowanie

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

-skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

-wyrównanie istniejącej podbudowy

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 3 cm -1.845,00 m2.