Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ul. Familijnej

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Familijna

  • Łączna kwota inwestycji: 961 633,45 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac obejmował:
– roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
– odwodnienie linowe na zjazdach – 17,75 mb;
– korytowanie z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; warstwy mrozoochronne z piasku; oczyszczanie i skropienie;
– podbudowa z kruszywa niezwiązanego – 1590,30 m2;
– podbudowa z betonu cementowego – 292,50 m2;
– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej – 292,50 m2; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej antracyt – 168,50 m2; nawierzchnia z betonu asfaltowego–1590,30 m2;
– plantowanie i obsiew trawą – 275,70 m2;
– krawężniki betonowe na ławie betonowej – 54,80 m3;
– chodniki z kostki brukowej betonowej (kształt: cegła) – 652,60 m2; obrzeża betonowe – 380,00 m;
– regulacja pionowa urządzeń obcych;
– kanalizacja deszczowa: kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315/9,2 mm SN12 – 146,00 m; kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315/9,2 mm SN8 – 130,50 m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 10 szt.; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 1 szt.; przykanaliki i wpusty uliczne: kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm SN8 – 36,00 m; kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm SN12 – 13,50 m; kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 23,50 m; studzienki ściekowe uliczne betonowego śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 12 szt.; studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN” o śr. 425 mm – 4 szt.