Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga ul. Okrężna – przebudowa nawierzchni od skrzyżowania z ul. Kolejową

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Okrężna

  • Łączna kwota inwestycji: 152 292,36 zł

Opis inwestycji

Zakres prac obejmował:

-roboty rozbiórkowe przygotowawcze;

-krawężniki betonowe – 162 m

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki – 9,32 m

-obrzeża betonowe – 27,00 m

-ławy betonowe z oporem pod obrzeża – 0,81 m3

-koryta wykonywane ręcznie – 114,80 m2

-mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej – 114,80 m2

-podbudowy betonowe – 114,80 m2

-chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 92,70 m2

-chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 107,30 m2

– Jezdnia: mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu wraz ze skropieniem nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 1869,00 m2

-mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy

-mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu wraz ze skropieniem nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 1869,00 m2

-nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1869,00 m2

-roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie ciągłe malowane mechanicznie – 3,42 m2.