Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Droga wraz z odwodnieniem ul. Michałowska

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Michałowska

  • Łączna kwota inwestycji: 1 963 271,05 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

1.Branża drogowa

-roboty przygotowawcze

-roboty pomiarowe

-roboty rozbiórkowe

-usunięcie zadrzewień

-roboty ziemne – wykopy

-roboty ziemne – nasypy

-wzmocnienie podłoża – 120 m2

-odwodnienie korpusu drogowego

-profilowanie i zagęszczenie podłoża (profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. IIIV ul. Michałowska – 4026,0 m2

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. IIIV działka kolejowa – 210,0 m2)

-warstwy odsączające z piasku; oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (nawierzchnia ul. Michałowska – 2930,0 m2

-nawierzchnia działka kolejowa – 70,0 m2)

-podbudowa z kruszywa kamiennego związanego hydraulicznie cementem – 160m2

-podbudowa z kruszywa niezwiązanego

-nawierzchnie z betonu asfaltowego (ul. Michałowska – 2930,0 m2; działka kolejowa – 70,0 m2)

-nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

-ułożenie toru z szyn S49 a’30 m na podkładach strunobetonowych Ps 83 o rozstawie zagęszczonym, przymocowanie sprężyste SB,– 0,030km

-umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

-roboty wykończeniowe; krawężniki betonowe na ławie betonowej

-chodnik z płyt betonowych; obrzeża betonowe

-zieleń drogowa – jarząb pospolity – 140 szt.

-regulacja pionowa urządzeń obcych.

2.Branża sanitarna:

-kanały uliczne – 538,0 m

-roboty ziemne

-roboty montażowe

-przykanaliki i wpusty – 27+6 szt. L=101,7 m; .

3.Branża elektryczna:

układanie kabli wielożyłowych o masie do 1k/m –35 m

-montaż i ustawienie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – 5 szt.

-montaż opraw oświetlenia zewnętrznego- 5 szt.