Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2017 r./2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. 18-tego Stycznia, Gajdy, Dworcowa, Kolejowa, Lidzbarska, Maczka, Podgórna, Sikorskiego, Wczasowa

  • Łączna kwota inwestycji: 8 891 384,71 zł

Opis inwestycji

W dniu 5 marca 2018 r. w Toruniu podpisano umowę nr RPKP.03.04.00-04-0029/17 o dofinansowanie Projektu pn. „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej. Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W zamach zadania wykonano:

1) budowę węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (park & ride) przy ul. Gen. Maczka obsługującego pasażerów komunikacji publicznej, a także prywatnych przewoźników. Węzeł przesiadkowy wyposażony zostanie w wiatę przystankową wraz z systemem ITS dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz miejsca postojowe.
2) budowę parkingów (bike & ride) zlokalizowanych w pobliżu zakładów pracy, szkół i terenów zielonych miasta.
3) Wymianę wiat przystankowych
4) Modernizację zaplecza technicznego (warsztatu) z dostosowaniem do obsługi i serwisu taboru. Zakup niezbędnego wyposażenia w tym zestaw diagnostyczny.
5) zakupiono 8 nowoczesnych i ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej.