Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na zakolu Drwęcy w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2013 r./2014 r.

  • Miejsce inwestycji: Zakole Drwęcy

  • Łączna kwota inwestycji: 1 067 252,27 zł

Opis inwestycji

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na Zakolu Drwęcy w Brodnicy” Nr RPKP.06.01.00-04-011/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.