Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Nawierzchnia wraz z odwodnieniem- ul. Podmiejska

 • Rok inwestycji: 2021 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Podmiejska

 • Łączna kwota inwestycji: 259 837,50 zł

Opis inwestycji

Zakres prac obejmował wykonanie:
1) Branża drogowa:

 •  rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej (61,00 m2)
 • rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (13,00 m2)
 • rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8×25 cm, na podsypce piaskowej (15,00 m)
 • ławy betonowe pod krawężniki (15,70 m3)
 • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 cm/15×22 cm na podsypce cementowo-piaskowej (260,00 m)
 • ławy betonowe z oporem pod obrzeża (2,16 m3); obrzeża betonowe o wymiarach 8×25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową (77,00 m).

– JEZDNIA: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (642,20 m2).

– ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (98,60 m2).

 • chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (6,80 m2)
 • chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (KOSTKA POCHODZĄCA Z ROZBIÓRKI) (18,00 m2)
 • oznakowanie
 • roboty wykończeniowe.

2) Branża sanitarna:

 • kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką, o średnicy zewnętrznej: 200 mm (18,00 m)
 • rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 250 mm (36,00 m)
 • rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 300 mm (79,00 m)
 • ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1200 mm – głębokość do 3,0 m (3 szt.)
 • ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1200 mm – głębokość do 3,5 m (1 szt.)
 • ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 – głębokość do 2,0 m (6 szt.)
 • podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm – droga asfaltowa (12,50 m2)
 • warstwa zasadnicza nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm – warstwa zasadnicza beton asfaltowy typu AC22S (12,50 m2)
 • warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonów asfaltowych grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm – warstwa wiążąca beton asfaltowy typu AC16W (12,50 m2)
 • warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonów asfaltowych grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – z betonu asfaltowego typu AC 11 S (12,50 m2)