Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Partypacja w kosztach budowy ul. Litewskiej

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Litewska

  • Łączna kwota inwestycji: 80 000,00 zł

Opis inwestycji

Partycypacja w kosztach budowy ul. Litewskiej (odcinek od ul. Litewskiej do ul. Widokowej)- dotacja dla Gminy Brodnica w ramach zawartego porozumienia z dnia 26.10.2018 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych oraz bieżącego utrzymania niektórych dróg miejskich.