Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Karbowska (lewa strona od skrzyżowania z ul. Topolową)

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Karbowska

  • Łączna kwota inwestycji: 56 314,69 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 7,88 m3

-obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm na podsypce piaskowej 140,40 m

-mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej 423,25 (grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm)

-nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych 66 m2 warstwa wiążąca 4 cm

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 357,25 m2

-pionowe znaki drogowe

-znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 4 szt.

-oznakowanie poziome jezdni 26 m2.