Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ul. Wiejskiej prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulic: Czarnieckiego – Cmentarna do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wyszyńskiego

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 57 326,41 zł

Opis inwestycji

W dniu 04.04.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ulicy Wiejskiej. Wykonano następujący zakres prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ustawiono ławy pod krawężniki betonowe z oporem oraz krawężniki betonowe wystające 15×30 na podsypce cementowo – piaskowej 

-wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 422,50 m2

-ustawiono pionowe znaki drogowe 4 szt.

-oznakowanie poziome jezdni 30,0 m2.