Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Akacjowa (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Cisową)

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Akacjowa

  • Łączna kwota inwestycji: 50 903,05 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 2.88 m3

-obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm na podsypce piaskowej 254 m

-mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej 591 m2 (grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm)

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 591 m2.