Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Bocznej

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Boczna

  • Łączna kwota inwestycji: 35 677,85 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres zrealizowanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm na podsypce piaskowej 185,40 m

-mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej 352,80 m2 (grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm)

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 352,80 m2.