Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Grażyny (od skrzyżowania z ul. Nową)

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Grażyny

  • Łączna kwota inwestycji: 65 120,44 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 1,15 m3

-obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm na podsypce piaskowej

-mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej (grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm)

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 674,85 m2.