Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego oraz odcinek równoległy do drogi krajowej w ul. Sądowej do skrzyżowania z ulicą Partyzantów)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wojska Polskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 149 933,95 zł

Opis inwestycji

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres do wykonania:

-roboty ziemne

-krawężniki betonowe wystające, o wym.: 15×30 cm – na podsypce cementowo-piaskowej

-ławy pod krawężniki

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-koryta na całej szerokości jezdni i chodników

-chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej gr. kostki 6 cm – 1276,08 m²