Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 081050C (ul. Okrężna w Brodnicy) na odcinku od km 0+028 do km 0+725, dł. 697 m oraz drogi gminnej nr 081094 C (ul. Zakątek w Brodnicy) od km 0+003,5 do km 0+531,5, dł. 528 m

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Okrężna, ul. Zakątek

  • Łączna kwota inwestycji: 1 037 285,36 zł

Opis inwestycji

Remont drogi gminnej nr 081050C (ulica Okrężna) na odcinku od km 0+028 do km 0+725, dł. 697 m oraz drogi gminnej nr 081094C (ulica Zakątek) od km 0+003,5 do km 0+531,5, dł. 528 m.

W ramach zadania zaplanowano:

Część I: Remont drogi gminnej nr 081050C ulica Okrężna na odcinku od km 0+028 do km 0+725 poprzez sfrezowanie uszkodzonej warstwy ścieralnej oraz jej odtworzenie. Remont nawierzchni z kostki betonowej poprzez jej rozbiórkę w miejscach uszkodzeń, zaniżeń, braku równości poprzecznej i podłużnej . Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych oraz wymiana włazów. Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu.

Część II: Remont drogi gminnej nr 081094C ulica Zakątek na odcinku od km 0+003,5 do km 0+531,5 poprzez sfrezowanie uszkodzonej warstwy ścieralnej oraz jej odtworzenie. Remont nawierzchni z kostki betonowej poprzez jej rozbiórkę w miejscach uszkodzeń, zaniżeń, braku równości poprzecznej i podłużnej . Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych oraz wymiana włazów. Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu.

Dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.