Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Ks. Kujota

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Ks. Kujota

  • Łączna kwota inwestycji: 192 476,97 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano następujący zakres robót:

-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

-ustawiono krawężniki betonowe 138 m

-korytowanie i podbudowę

-chodniki z kostki betonowej (nowa – 66 m2, z rozbiórki – 40,50 m2)

-podbudowę z kruszywa 103,55 m2

-oczyszczenie nawierzchni

-skropienie emulsją

-wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową

-nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych 3062,25 m2

-odbudowa progu zwalniającego 1 szt.

-oznakowanie poziome jezdni

-regulacja urządzeń 53 szt.