Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Kościelnej

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kościelna

  • Łączna kwota inwestycji: 774 310,90 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-wykonanie nowej nawierzchni jezdni z dwóch warstw asfaltowych wraz z poszerzeniem w kierunku północnym, chodników z kostki betonowej.

-przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV

-wymiana wpustów ulicznych

-regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego

-rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wywozem gruzu – 340 m2

-rozebranie krawężników betonowych wraz z rozbiórką ław i wywiezieniem gruzu – 328 m

-rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywiezieniem gruzu 151 m

-frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm wraz z wywiezieniem urobku –1112,0 m2

-frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 6-10 cm wraz z wywiezieniem urobku –145,0 m2

-wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej warstwa wiążąca 6 cm i warstwa ścieralna 5 cm wraz z wykonaniem podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa łamanego oraz warstwy odsączającej – 181,0 m2

-wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie (po frezowaniu)

-warstwa wiążąca 6 cm i warstwa ścieralna 5 cm – 123,0 m2

-wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm warstwa ścieralna (po frezowaniu)1122,0 mm2

-wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej – 334 m2

-wykonanie nawierzchni chodnika wzmocnionego z kostki betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie wyrównawczej z piasku – 16 m2

-ustawienie obrzeży betonowych 8/30 na ławie betonowej – 168 m2

-ustawienie krawężników betonowych wystających 15/30 wraz z wykonaniem ław betonowych – 240,0 m

-ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15/22 wraz z wykonaniem ław betonowych – 73 m, wymiana wiaty przystankowej – 1 szt.

-wymiana wpustów deszczowych – 4 szt.

-przełożenie nawierzchni chodników – 64 m2

-przełożenie nawierzchni zjazdów – 60 m2.