Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi w ulicy Gajdy

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Gajdy

  • Łączna kwota inwestycji: 409 995,27 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-ustawienie krawężników 375 m, chodniki z kostki bet. 687 m2

-zjazdy z kostki 17 m2

-ściek uliczny z kostki 251 m2

-nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 1230,00 m2

-nawierzchnia parkingu 181,00 m2

-oznakowanie poziome

-regulacja urządzeń 18 szt.

-kanalizacja 315 mm-169,90 m; 200 mm – 28,80 m

-studnie rewizyjne 1200 mm – 7 szt.

-studzienki ściekowe 8 szt.