Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi w ulicy Jagiełły

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jagiełły

  • Łączna kwota inwestycji: 58 085,25 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac:

-roboty rozbiórkowe

-frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na głęb. 3 cm 270 m2

-rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 65 m

-mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 990,74 m2

-skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

-mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 3 cm – 990,74 m2

-odbudowa progu zwalniającego

-regulacja urządzeń podziemnych z obłożeniem kostką.