Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi w ulicy Zawiszy Czarnego

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Zawiszy Czarnego

  • Łączna kwota inwestycji: 101 500,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:
– frezowanie nawierzchni asfaltu na zimno na gł. 3 cm, przy użyciu frezarki – 70,00 m2;
– regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – kratek ściekowych ulicznych (2 szt.), włazów kanałowych (6 szt.), zaworów wodociągowych i gazowych (1 szt.);
– mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu, skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa – 1 257,75 m2;
– mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II – 94,33 t
– mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu, Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2) – 1 257,75 m2;
– nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1 257,75 m2.