Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ul. Krętej

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kręta

  • Łączna kwota inwestycji: 158 320,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował wykonanie:
– robót rozbiórkowych i przygotowawczych;
– skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 254,15 m2;
– nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II 254,15 m2;
– mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową – 80,59 t;
– nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I 1 074,50 m2.