Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ul. Wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 186 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;

-krawężniki, nawierzchnie z kostki betonowej

-krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 (15×22) – 242,00 m

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki (beton C12/15) – 15,73 m3

-chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) – 298,62 m2

-chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka pochodząca z rozbiórki) – 12,00 m2

-chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) – 8,40 m2

-jezdnia: skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 765,00 m2

-skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 765,00 m2

-nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I

-warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 765,00 m2.