Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ulicy Farnej

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Farna

  • Łączna kwota inwestycji: 59 999,99 zł

Opis inwestycji

Roboty wykonane zostały w terminie do 15 listopada 2014 roku, zakres robót obejmował:

-wykonanie frezowania nawierzchni 760 m2

-podbudowy z kruszywa 8 m2

-warstwy wyrównawczo-profilująca 57 t

-czyszczenie skropienie nawierzchni – 760 m2

-nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna (3 cm) 760 m2

-regulacja urządzeń 11 szt.