Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ulicy Strzeleckiej

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Strzelecka

  • Łączna kwota inwestycji: 82 600,00 zł

Opis inwestycji

Roboty wykonane zostały w terminie do 15 listopada 2014 roku, zakres robót obejmował:

-frezowanie nawierzchni 750 m2

-chodniki z kostki 6 cm (53+220,5 m2)

-wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 56,25 t

-nawierzchnia (warstwa ścieralna) 750 m2

-regulacja urządzeń 14 szt.

-oznakowanie poziome.