Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Długiej

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Długa

  • Łączna kwota inwestycji: 1 331 654,52 zł

Opis inwestycji

„Przebudowa ulicy Długiej w Brodnicy” Nr RPKP.01.01.00-04-116/10 o współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zakres robót wykonanych w 2011 r.: wykonano roboty ziemne, zakończono korytowanie na długości 340 mb, ułożono krawężniki, wykonano poszerzenie jezdni wraz z podbudową, ułożono warstwę wiążącą nawierzchni.