Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rewitalizacja brodnickiej Starówki

  • Rok inwestycji: 2013 r./2014 r.

  • Miejsce inwestycji: Starówka

  • Łączna kwota inwestycji: 3 181 716,50 zł

Opis inwestycji

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, podniesienie atrakcyjności zabytkowego centrum miasta. „Rewitalizacja Brodnickiej Starówki” Nr RPKP.07.01.00-04-037/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.