Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego „Ustronie” – część wschodnia

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnicki Park Przemysłowy "Ustronie"

  • Łączna kwota inwestycji: 6 276 073,48 zł

Opis inwestycji

Wykonanie infrastruktury przy terenach inwestycyjnych miasta.

Utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego „Ustronie” – część wschodnia
Nr RPKP.05.06.00-04-012/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013